правилност

същ. - точност, вярност, правота, прецизност, безпогрешност
същ. - симетричност, хармоничност, съразмерност
същ. - уместност, коректност, естественост

Български синонимен речник. 2013.

Look at other dictionaries:

  • евритмија — (грч. eu, rythmos ритам) 1. во ликовната уметност: начин на убаво усогласување на деловите од една целост 2. воопшто: хармоничност, усогласеност, рамномерност 3. мед. правилност на работата на крвотокот или на пулсот …   Macedonian dictionary

  • егзактност — (лат. exactus) точност, исправност, правилност, одреденост …   Macedonian dictionary

  • коректност — (лат. correctus) 1. беспрекорност, исправност, точност, правилност 2. пристојност …   Macedonian dictionary

  • орто- — (грч. orthos) префикс во сложенки со значење: исправност, правилност …   Macedonian dictionary

  • ортологија — (грч. orthos, logia наука) правилност на јазикот, правилен говор …   Macedonian dictionary

  • регула — (лат. regula) 1. правило, пропис, закон 2. ред, поредок 3. правилност 4. мед. менструација …   Macedonian dictionary

  • регулатор — (лат. regulator) 1. тој што уредува, што дотерува, уредувач 2. направа за автоматско одржување на работата на некој механизам, за одржување на определена температура, брзина итн. 3. фиг. појава или сила што внесува ред и правилност во некое… …   Macedonian dictionary

  • ритам — (грч. rhythmos) 1. одмереност, рамномерно движење 2. муз. одредено изменување на тонови според нивното траење 3. во поезијата: наизменично дигање и спуштање на гласот, сменување на нагласени и ненагласени стихови 4. воопшто: хармонија, убав… …   Macedonian dictionary

  • формалистичка логика — метафизичка наука што ги разгледува надворешните облици на мислењето независно од нивната содржина и надвор од развојот 2. разумност, правилност, внатрешна законитост внатрешна мисловна условеност, смисла 3. сфаќање, расудување здрав разум …   Macedonian dictionary

  • вярност — същ. истинност, достоверност, автентичност, действителност, правилност, неизменност, точност същ. преданост, придаденост, привързаност, искреност, честност, добросъвестност, лоялност същ. добри намерения същ. приобщеност, последователност …   Български синонимен речник

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.